Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOLTIGE VERENIGING HIPP-OSS

PARTIJEN

Voltige vereniging Hipp-Oss is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en reglementen, in alle relaties met haar leden en opdrachtgevers, die hierna als “derden” worden aangeduid.

 

INHOUD:

Deze voorwaarden en regels zijn samengesteld als volgt:

1: De ALGEMENE VOORWAARDEN welke op alle betrekkingen met derden van toepassing zijn.

2: Specifieke SUB-VOORWAARDEN en reglementen welke naast de algemene voorwaarden gelden voor:

A. VOORWAARDEN JAARABONNEMENT EN HUISREGELS LESSEN

B. WEDSTRIJDEN

 

1. DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.1: TOEPASSELIJKHEID:

1.1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Voltige vereniging Hipp-Oss worden gesloten met derden, natuurlijke personen en rechtspersonen, omtrent het verkrijgen van voltigelessen, demonstraties en het deelnemen aan clinics en kinderfeestjes.

1.1.2: Indien de derde de, op grond van de overeenkomst door Voltige vereniging Hipp-Oss geleverde faciliteiten, door anderen zoals gezinsleden, familieleden, vrienden of kennissen, dan wel mede door die anderen doet benutten en/of gebruiken, dan is de derde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan, waaronder de strikte naleving door die anderen van de verplichtingen welke de derde heeft op grond van de overeenkomst, conform deze algemene voorwaarden, volgens de wet en volgens de redelijke uitleg van de overeenkomst.

1.1.3: Bij het aangaan van overeenkomsten met derden worden deze algemene voorwaarden door Voltige vereniging Hipp-Oss aan die derden ter hand gesteld en worden die algemene voorwaarden uitdrukkelijk door die derden aanvaard en akkoord bevonden door ondertekening van de overeenkomst.

 

1.2: AKKOORDVERKLARING:

Een exemplaar van deze voorwaarden wordt bij het aangaan van de overeenkomst aan de derde ter hand gesteld. Deze voorwaarden worden tevens gepubliceerd op de website van Voltige vereniging Hipp-Oss: www.hipp-oss.com
Naast deze voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de KNHS.

 

1.3: AANSPRAKELIJKHEID:

De derde die deelneemt aan voltigelessen, wedstrijden of anderszins onder begeleiding van Voltige vereniging Hipp-Oss berijdt en/of begeleidt en/of africht, c.q. op- en afzadelt en/of verzorgt en in de ruimste zin van het woord met een paard omgaat, verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het onvoorspelbare gedrag van paarden en verklaart dat, indien een reactie van het dier waarop deze overeenkomst betrekking heeft, in het kader van de overeenkomst niet onverwacht is, deze reactie en alle schadelijke gevolgen daarvan, gezien de strekking van de overeenkomst, voor rekening van de derde komt en dat artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek, waarin bepaald is dat de schade, veroorzaakt door een dier, als risico-aansprakelijkheid voor rekening komt van de eigenaar van dat dier, buiten toepassing blijft.
Alle derden waarmee Voltige vereniging Hipp-Oss een of meerdere overeenkomsten heeft gesloten, alsmede eenieder die zich ophoudt op het terrein van Zorgboerderij Paardenmelkerij Burgthoeve en ieder die daar een paard, berijdt, begeleidt of africht:

1.3.1: doet dit geheel op eigen risico. Wanneer hij/zij of het paard schade toebrengt aan personen, dieren of eigendommen zijn Voltige vereniging Hipp-Oss en haar medewerkers daarvoor niet aansprakelijk. Evenmin zijn Zorgboerderij Paardenmelkerij Burgthoeve en haar medewerkers aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

1.3.2: vrijwaart Voltige vereniging Hipp-Oss en medewerkers van aanspraken door derden.

1.3.3: dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, diefstalverzekering en ongevallen-ziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede zijn/haar bezittingen en eigendommen zelf te verzekeren nu die zaken niet zijn verzekerd op de polis van Voltige vereniging Hipp-Oss.

1.3.4: geeft onherroepelijk aan de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud van deze voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

 

1.4 BETALINGSVOORWAARDEN EN JAARABONNEMENT

1.4.1: Tenzij uitdrukkelijk andersluidende afspraken worden gemaakt, worden lessen aangeboden in de vorm van een jaarabonnement.

1.4.2: Het is mogelijk om één gratis proefles te proberen, daarna is een jaarabonnement verplicht.

1.4.3: Voor nieuwe leden wordt éénmalig inschrijfgeld in rekening gebracht.

1.4.4: Voorafgaand aan de afsluiting van een lidmaatschap wordt een tarief overeengekomen. De tarieven kunnen aan het begin van een jaar worden verhoogd.

1.4.5: Het lesgeld dient per jaar te worden voldaan. De derde ontvangt hiervoor een nota van Voltige vereniging Hipp-Oss. Deze nota dient te zijn voldaan voor aanvang van het desbetreffende jaar.

1.4.6: Deelname aan de lessen vindt plaats na ontvangst van de betaling.

1.4.7: Wanneer het lidmaatschap ingaat halverwege het jaar, wordt de verschuldigde contributie berekend naar rato in het betreffende jaar.

1.4.8: De kosten voor deelname aan extra georganiseerde dagen, zoals wedstrijden, kamp e.d. zijn niet bij de contributie inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

1.4.9: Indien er achterstand in de betalingen ontstaat, heeft Voltige vereniging Hipp-Oss de bevoegdheid de lessen direct op te schorten c.q. te beëindigen. Dit laat de betalingsverplichtingen van de derde onverlet.

 

1.5: KLACHTEN:

1.5.1: Klachten kunnen bij de directie van Voltige vereniging Hipp-Oss worden gemeld.

1.5.2: Indien leden of ouders problemen/last ondervinden met bewoners of personeel van de Burgthoeve, dan komen zij dat eerst melden bij de trainer, deze zal het probleem voorleggen aan de directie van de Burgthoeve.

1.5.3: Elke klacht zal mondeling worden behandeld en zal zoveel als dat mogelijk is in goed overleg met de klager worden opgelost.

 

1.6: AANWIJZINGEN EN GEDRAGSREGELS:

Derden en bezoekers van Voltige vereniging Hipp-Oss/terrein Burgthoeve:

1.6.1: zorgen ervoor dat hun kinderen, jonger dan 6 jaar, voortdurend onder toezicht staan.

1.6.2: zorgen ervoor dat hun kinderen, ouder dan 6 jaar, zich onder alle omstandigheden houden aan de geldende voorschriften en bepalingen.

1.6.3: blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat van hun kinderen. Eventueel aangerichte schade dient volledig vergoed te worden.

1.6.4: dienen te allen tijde de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen zichzelf en een ander in gevaar te brengen.

1.6.5: dienen aanwijzingen van directie en medewerkers te allen tijde op te volgen.

1.6.6: kan toegang tot Voltige vereniging Hipp-Oss/terrein Burgthoeve worden ontzegd wanneer zij, ondanks een waarschuwing, de aanwijzingen van de directie of haar vervangers niet opvolgen en/of handelen in strijd met de algemene voorwaarden.

 

1.7: DIER EN WELZIJN:

1.7.1: Het welzijn van de paarden staat te allen tijde voorop. Alle handelingen met de paarden zijn voortdurend onderhevig aan controle door de directie.

1.7.2: De aanwijzingen omtrent welzijn in de paardenhouderij, zoals verstrekt door de FNRS/KNHS/FEI, gelden daarbij als leidraad.

1.7.3: Alle aanwijzingen van de directie omtrent dierenwelzijn dienen strikt te worden opgevolgd.


2: DE SUB-VOORWAARDEN: 

A: VOORWAARDEN JAARABONNEMENT EN HUISREGELS:

2.A.1: VAKANTIEPERIODE:

Gedurende de regionale vakantieperiode van de basisschool en op zon- en feestdagen worden geen lessen verzorgd.

 

2.A.2 ZIEKTE/AFWEZIGHEID/OPZEGGEN:

2.A.2.1: Bij langdurige afwezigheid door zwangerschap, ongeval of ziekte wordt de contributie niet gerestitueerd.

2.A.2.2: Wanneer een lid denkt i.v.m. studie niet een volledig jaar lid te kunnen zijn, dan kan het lid na een schriftelijk verzoek aan het bestuur, eventueel een vermindering van contributie krijgen. Dit verzoek dient voor het begin van het kalenderjaar binnen te zijn bij het bestuur. Deze vermindering geldt hooguit voor een jaar en zal ieder jaar opnieuw aangevraagd dienen te worden.

2.A.2.3: Beëindiging van een jaarabonnement kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaats vinden. Opzeggingen moeten vóór 20 november van het lopende jaar door ons ontvangen zijn. Restitutie vindt niet plaats. Bij te late opzegging blijft de betalingsverplichting voor het eerstvolgende jaar van kracht.

2.A.2.4: Materialen zoals: singel, zweep, kleding, oefentonnen en overige materialen die door Voltige vereniging Hipp-Oss zijn aangeschaft/gesponsord blijven bij gebruik eigendom van de vereniging. Bij opzegging dienen de geleende materialen teruggegeven te worden aan de vereniging.

2.A.2.5: Indien een lid is ingedeeld in een les en deze is zonder geldig bericht meer dan 4 weken afwezig, dan vervalt zijn vaste indeling in die les en wordt deze toebedeeld aan een aspirant-lid die op de wachtlijst staat. Het betreffende (langdurig afwezige) lid wordt op de reservelijst geplaatst en kan weer deelnemen aan de lessen als de lesindeling dit toelaat. De geldigheid van afwezigheid wordt beoordeeld door het bestuur.

 

2.A.3: HUISREGELS LESSEN:

2.A.3.1: het bestuur heeft het recht om leden te weigeren.

2.A.3.2: Absentie, voor een training, dient op tijd bekent te zijn bij de trainer. Indien 24 uur of langer bekend, dan kan dit per e-mail. Anders graag even bellen, sms-en of stuur een WhatsApp naar de betreffende trainer.

2.A.3.3: Voor alle lessen geldt dat je minimaal 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om de spullen klaar te leggen en het paard klaar te maken, zodat we op tijd kunnen beginnen. Je vertrekt na de les als alle spullen opgeruimd zijn en het paard terug is naar stal.

2.A.3.4: Gepaste kleding en schoeisel is verplicht. Tevens is het verplicht om lange haren vast te binden i.v.m. veiligheid. Het dragen van sieraden tijdens de les is niet toegestaan.

2.A.3.5: Een gedeelte van de les kan bestaan uit theorie (zoals materiaalkennis, omgaan met paarden, enzovoorts).

2.A.3.6: Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien. Zorg ervoor dat kinderen in de les niet door u afgeleid worden. Zij hebben hun aandacht voor paard of pony en voor de trainer hard nodig.

2.A.3.7: Na het voltigeren/rijden zorgen we altijd eerst gezamenlijk voor het paard. Verzorg het paard goed en spoel netjes het bit af voordat het hoofdstel opgehangen wordt.

2.A.3.8: Na afloop van een training of andere activiteit; lichten uit, deuren (af)sluiten en poortjes dicht doen. Laat de bak en de kantine schoon achter.

2.A.3.9: De trainer heeft ten alle tijden het recht om een les te laten vervallen.

2.A.3.10: De trainer is bevoegd leden die geen gehoor wensen te geven aan de instructie uit te sluiten van deelname aan de les.

2.A.3.11: Tijdens de lessen is gebruik van de kantine van de Burgthoeve toegestaan, mits deze netjes wordt achtergelaten.

2.A.3.12: Uw auto mag u alleen parkeren op de parkeerplaats van de Burgthoeve vooraan de weg.

2.A.3.13: Na overleg, kunnen auto’s met trailer parkeren op het terrein van de Burgthoeve achter de grote binnenbak.

 

2.A.4: LET OP:

2.A.4.1: Ren niet door de stallen en gebruik bak/rijbaan niet als oversteekplaats.

2.A.4.2: Help ons om het terrein van de Burgthoeve schoon te houden. Snoeppapiertjes e.d. horen niet op de grond maar in een afvalbak (als paarden papier of plastic eten kunnen ze erg ziek worden en zelfs doodgaan).

2.A.4.3: Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan voor en tijdens de trainingen/wedstrijden.

2.A.4.4: Roken in de buurt van de paarden is verboden.

2.A.4.5: Wie kiest voor de paardensport, kiest ook voor de risico’s die daarbij aanwezig zijn. Een ruiter kan vallen en paarden/pony’s kunnen slaan, bokken, bijten, enzovoorts. Voor de gevolgen zijn wij niet aansprakelijk. De omgang met paarden/pony’s is dus voor eigen risico.

 

2: DE SUB-VOORWAARDEN:

 

B: WEDSTRIJDEN:

1.B.1.1: De trainer bepaalt welke leden meegaan op wedstrijd.

1.B.1.2: Indien hier belangstelling voor is kan een lid (afhankelijk van technische prestaties) door de trainer ingedeeld worden voor een wedstrijden (solo, duo, team). Deze indeling wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de trainer(s).

1.B.1.3: Wedstrijdleden gaan meer (contributie) betalen. Een wedstrijdteam kost meer geld door o.a. extra trainingen, materiaal en het inschrijfgeld bij de KNHS. Alle leden betalen zelf het inschrijfgeld van de wedstrijden.

1.B.1.4: Wedstrijdleden zullen een “officieel” pakje en een trainingspak in de clubkleuren moeten aanschaffen. Dit tenue is alleen voor wedstrijden.

1.B.4.5: De voorgeschreven wedstrijdkleding die door het lid zelf zijn aangeschaft blijft eigendom van het lid.

1.B.1.6: Ouders/verzorgers van wedstrijdleden dienen er rekening mee te houden dat zij 1 a 2 keer per jaar naar een wedstrijd moeten rijden met of zonder trailer.

1.B.1.7: Alle wedstrijdleden zullen zich voorafgaand aan de wedstrijd verzamelen op de manege en helpen met het laden van paard en spullen. Na afloop van de wedstrijddag gaan alle leden ook weer terug naar de manege om daar samen alles op te ruimen en het paard te verzorgen.

1.B.1.8: Tussentijds kan het wedstrijdlidmaatschap op initiatief van het bestuur worden beëindigd bij: wangedrag, herhaaldelijke afwezigheid op de trainingen en het zonder reden weigeren aan wedstrijden/demonstraties deel te nemen.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 7 september 2017 en vervangen alle voorgaande versies.